รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 เม.ย. 2563 22:35:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 12 ก.พ. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2    รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของกองทุนรวม CPNCG
วาระที่ 3    รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562
วาระที่ 4    รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
วาระที่ 5    รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
1. ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน. 23/2563 เนื่องจากวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นวาระเพื่อทราบ 
กองทุนรวมจะนำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 พร้อมทั้ง QR Code ในการ Download รายงานประจำปี 2562
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ Download เอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563
แทนการจัดประชุม AGM ประจำปี 2563
2. กองทุนรวมจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งข้อซักถาม หรือข้อสงสัย ผ่านช่องทาง QR Code 
ที่จัดส่งไปพร้อมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563
โดยบริษัทจัดการจะสรุปข้อซักถาม หรือข้อสงสัย
พร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้