รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 เม.ย. 2563 22:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
TPRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 03 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 2  รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจำปี 2562
วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงานปี 2562
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2563
สถานที่ประชุม                     : -
หมายเหตุ                      :
1. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 
มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
วาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขสูตรการคำนวณการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 
เพื่อการนำเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็นเงินประกัน เงินมัดจำ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นสำหรับการได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งสิทธิในคำมั่น
หรือสิทธิในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ตามที่ได้รับอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ครั้งที่ 1/2561 และ มีวาระแจ้งเพื่อทราบ 4 วาระ
บริษัทฯ ขอถอนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 และ
วาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขสูตรการคำนวณการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 
เพื่อการนำเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็นเงินประกัน เงินมัดจำ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นสำหรับการได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งสิทธิในคำมั่น
หรือสิทธิในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ตามที่ได้รับอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ครั้งที่ 1/2561 คงเหลือแต่วาระการแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงขอยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 และ 
จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์แทน
2. เมื่อบริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งข่าวให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ
พร้อมช่องทางและระยะเวลาการส่งคำถามหรือสอบถามข้อสงสัย และ
วันที่จะเผยแพร่สรุปประเด็นของคำถามและคำตอบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้