รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 เม.ย. 2563 19:30:00
หัวข้อข่าว
มติกรรมการแจ้งยกเลิกวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
DTCI
แหล่งข่าว
DTCI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ.โรงแรมโนโวเทล บางนา ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กทม.
หมายเหตุ                      :
6.ที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฯครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 เม.ย 2563 เวลา 
10.00 น ณ ห้องประชุมของโรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยกเลิก AGM และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 09 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 29 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
3.ที่ประชุมมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญปี 2563 
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
เป็นเงิน 2,500,000 บาท ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน ) โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำหนดให้จ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม
 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้