รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 เม.ย. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5 และ BTS-WD (F53-5)
หลักทรัพย์
BTS
แหล่งข่าว
BTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 03 เม.ย. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : BTS-W5
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 52,980
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 1,315,332,999
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 14.00
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 31 มี.ค. 2563
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 52,980
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 1,319,516,471
  ______________________________________________________________________

  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : BTS-WD
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส 
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 287,060
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 15,712,940
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 8.53
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 31 มี.ค. 2563
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 287,060
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 15,712,940
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายกวิน กาญจนพาสน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายคง ชิ เคือง
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้