รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 เม.ย. 2563 08:47:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หลักทรัพย์
ROH
แหล่งข่าว
ROH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 17 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : อาคารวรสมบัติ ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าวได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ 
มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ ดังนั้น
โดยหนังสือนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2563 ใหม่ดังนี้
  จากเดิม   "ประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์และทาวเวอร์ เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช 
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร"
  เปลี่ยนเป็น   "ประชุม ณ อาคารวรสมบัติ ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร" (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
  โดยยังคงวันและเวลาการประชุมเป็นวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เช่นเดิม 
ตลอดจนมีกำหนดการและระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 23 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 20 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.4346
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้