รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2563 18:46:00
หัวข้อข่าว
จ่ายปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
TPA
แหล่งข่าว
TPA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 16 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 15 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54.675 ล้านบาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record date)
ในวันพฤหัสที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2563
แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงลำดับที่ 1 ที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้