รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2563 17:29:00
หัวข้อข่าว
การให้ความยินยอมในการแก้ไขราคาซื้อขายในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                      วันที่ 2 เมษายน 2563
เรื่อง  การให้ความยินยอมในการแก้ไขราคาซื้อขายในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)
ได้รับหนังสือจากบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ("BEC") ร่วมกับ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ("BPC")
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อขอความยินยอมในการแก้ไขราคาซื้อขายในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระหว่าง BEC
และ BPC กับ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ("สัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวล")
ซึ่งบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ความยินยอมแก่ BEC และ BPC
สามารถใช้ราคาซื้อขายกากอ้อยมาตรฐานในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31
ธันวาคม 2562 ที่ราคาตันละ 565 บาท
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ


  (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)
  Deputy Managing Director

Real Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 553

หมายเหตุ: การให้ความยินยอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้