รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2563 17:09:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 02 เม.ย. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ SCO 13/2563

    วันที่ 2 เมษายน 2563

เรื่อง  มติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 
25/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.40 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ
จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

  วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่       
       3 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      งดออกเสียง  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      ผลรวม    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100

วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย    จำนวน      311,346,265   เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ    0
      งดออกเสียง  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ     0
บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง     คิดเป็นร้อยละ    0
      ผลรวม    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100

  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จำนวนหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คิดเป็นร้อยละ 69.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
 12 มีนาคม 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
      เห็นด้วย    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      งดออกเสียง  จำนวน               0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      ผลรวม    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
มติที่ประชุม  อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายกิตติ 
เตชะทวีกิจกุล นายสุวิช สุวรุจิพร และนายประวิตร ฉัตตะละดา
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      (1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล :   กรรมการ
      เห็นด้วย    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      งดออกเสียง  จำนวน               0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      ผลรวม    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100

(2) นายสุวิช สุวรุจิพร   :   กรรมการ
      เห็นด้วย    จำนวน      310,896,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 99.8555
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0
      งดออกเสียง  จำนวน          450,000  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0.1445
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0
      ผลรวม    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100
      ทั้งนี้ นายสุวิช สวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง  

      (3) นายประวิตร ฉัตตะละดา :   กรรมการอิสระ
      เห็นด้วย    จำนวน      311,345,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.9997
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน            0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      งดออกเสียง  จำนวน          1,000  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0.0003
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      ผลรวม    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100
      
วาระที่ 6    พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
มติที่ประชุม   อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 
รวมทั้งให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียง ดังนี้
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    บำเหน็จคณะกรรมการ      จำนวนไม่เกิน  2,700,000    บาท/ปี
    เบี้ยประชุมกรรมการ      จำนวน       22,000    บาท/คน/ครั้งการประชุม
    ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ    จำนวน      130,000    บาท/ไตรมาส
    กรรมการตรวจสอบ       จำนวน      100,000    บาท/คน/ไตรมาส
          ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
          ประธานกรรมการบริหาร       จำนวน          14,000    
บาท/ครั้งการประชุม
          กรรมการบริหาร          จำนวน        14,000    
บาท/คน/ครั้งการประชุม
          ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
          คณะ                                ประธาน     
  กรรมการ/อนุกรรมการ
          อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน       17,000 บาท/ครั้ง   12,000 
บาท/คน/ครั้ง
          อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี           17,000 บาท/ครั้ง   12,000 
บาท/คน/ครั้ง
          อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง           17,000 บาท/ครั้ง   12,000 
บาท/คน/ครั้ง
          อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 17,000 บาท/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
         ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีอัตราเท่ากับปี 2562 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ
      อนึ่ง นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายธวิช จารุวจนะ นายณรงค์ จารุวจนะ นายสุวิช สุวรุจิพร 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้
      เห็นด้วย    จำนวน      277,897,430  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  89.2567
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      งดออกเสียง  จำนวน       33,448,835  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  10.7433
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      ผลรวม    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100
  
   วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
       มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
7098 และ/ หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ  นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 จากบริษัท          ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี
เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน
3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000
(สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนน เสียงดังนี้
      เห็นด้วย    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      งดออกเสียง  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      ผลรวม    จำนวน      311,346,265  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

              ขอแสดงความนับถือ
   บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
    สุเมตตา จิตต์ศิริผล

    (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
                    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้