รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2563 13:19:00
หัวข้อข่าว
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
AMATAR
แหล่งข่าว
AMATAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 02 เม.ย. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563  
 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
1.  เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทราบ จึงจัดส่งข้อมูลเพื่อรับทราบแทนการจัดประชุม
 AGM
2.  บริษัทจะแจ้งช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลา 21
วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
และจะดำเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท
ศไทยต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้