รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 20:04:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) การงดจ่ายปันผล และการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
หลักทรัพย์
GJS
แหล่งข่าว
GJS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
และอนุมัติการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(Record Date) ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 รวมถึงมติการงดจ่ายเงินปันผล
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยังคงงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 1 เมษายน
2563 ได้มีอนุมัติการเลื่อนจัดประชุม AGM เท่านั้น

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้