รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 19:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสบางแห่งภายใต้การบริหารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท.PIF. 0019/2563
                                                  

   
วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง  แจ้งการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสบางแห่งภายใต้การบริหาร
  ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) (เพิ่มเติม)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35(1)
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2563 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
ซึ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า
ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ได้ปิดให้บริการพื้นที่บางส่วนเป็นการชั่วคราว ตามประกาศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
เพิ่มเติมจำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาเสนา สาขาสิงห์บุรี สาขานครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง สาขาแม่สาย และสาขา
สมุย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22 สาขา ที่ปิดให้บริการพื้นที่บางส่วนเป็นการชั่วคราว คงเหลือเพียง
สาขาระนอง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

              ขอแสดงความนับถือ

                 (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
     กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์   02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้