รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 19:15:00
หัวข้อข่าว
การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 02 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 ก.พ. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 4,487 ล้านบาท 
โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
(1)  กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 10% ที่อัตราหุ้นละ 0.42 บาท
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 10/90
(2)  กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 20% ที่อัตราหุ้นละ 0.40 บาท
ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 (3)
กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 30% ที่อัตราหุ้นละ 0.18 บาท
ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 30/70
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563
ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้