รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 19:13:00
หัวข้อข่าว
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
ซึ่งได้สั่งปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง
สถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
จึงให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ
ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ รวมถึงให้ยกเลิกกำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นปี 2563 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี
2563 (XM) ที่กำหนดไว้ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 แต่ให้คงวันกำหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผล (XD)
เพื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อนึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 
อาคาร ซี เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ 
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 4,487 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
(1)  กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 10% ที่อัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา     
         ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 10/90
(2)  กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 20% ที่อัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา      
        ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80
(3)  กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 30% ที่อัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา     
          ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 30/70
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563
ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และบริษัทฯ
จะรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 02 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 ก.พ. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

สถานะ  ยกเลิก
ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
(1)   นายกฤษฎา บุญราช  ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ)
                        แทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
(2)   นายประภาศ คงเอียด  ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
(3)   นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(4)  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(5)  นางอรวดี โพธิสาโร      ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ (1) - (2) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
และซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้