รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 19:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลื่อนการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด และเลื่อนการเพิ่มทุนที่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล
หลักทรัพย์
RP
แหล่งข่าว
RP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") 
ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมา
กขึ้น บริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด
โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 28 เมษายน 2563
รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 (Record Date)
ที่ได้กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเร็วเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
เพื่อพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ(ชั้น 2)
 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เลื่อนการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด 
โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
และยกเลิกกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
จนกว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") คลี่คลาย

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 20 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.0056
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.0556
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 27 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เลื่อนการเพิ่มทุนที่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
จนกว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") คลี่คลาย

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 9,562,487
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 9,562,487
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 9,562,487
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้