รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 17:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 06 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 3  รับทราบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
1.เนื่องจากวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 
เป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบทุกวาระ จึงจัดส่งข้อมูลเพื่อรับทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนการจัดประชุม AGM
2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามมายังบริษัทจัดการ 
พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางดังนี้
1.  ทางไปรษณีย์:
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail):
property.agm@mfcfund.com
3.  Contact Center:
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทร 02-649-2000 ในวันและเวลาทำการ
ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะรวบรวมและเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามคำตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเวปไซต์ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้