รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 17:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
AI
แหล่งข่าว
AI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย 
ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไ
ม่เพียงใดในช่วงวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น
เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโ
คโรนา COVID-19  ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่   1 เมษายน 2563
จึงมีมติ ดังนี้
1.ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวัน สถานที่
ประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563  
รวมทั้งยกเลิกวัน
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2563
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมและ
วาระการประชุมรวมถึงวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
ขึ้นใหม่โดยเร็ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป  ทั้งนี้  การเลื่อนประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำคัญ
2.เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 24 เมษายน 2563  เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯประจำปี 2562 
ให้
แก่ผู้ถือหุ้น โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 
พฤษภาคม 2563
และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ไว้ตามเดิม
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพ ฟอร์จูน 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนน รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ?10400
หมายเหตุ                      :
 จ่ายปันผลเป็นเงินสด
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
2.เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 24 เมษายน 2563  เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯประจำปี 2562 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8
 พฤษภาคม 2563
และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ไว้ตามเดิม

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.12
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.12
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้