รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 13:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
NYT
แหล่งข่าว
NYT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

สถานะ                                              : ยกเลิก
เหตุผล                                              :
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") 
ในประเทศไทยมีการแพร่กระจายมากขึ้น
โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจำน
วนมาก เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรค และตามประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
ได้มีกำหนดให้ปิดสถานที่บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง
รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 19 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 05 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 04 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         :  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 
9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

สถานะ                                              : ยกเลิก
เหตุผล                                              :
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 
เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราเดิมแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี
ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (คงเดิม)

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 19 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562  และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้