รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 12:40:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
ASP
แหล่งข่าว
ASP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") 
ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเริ่มกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น
ประกอบกับที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจํานวนมากที่อาจทําให้เก
ิดการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว จึงเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด
โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ประจําปี 2563)
ที่กําหนดไว้วันที่ 29 เมษายน 2563
รวมทั้งให้ยกเลิกวันกําหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26 (ประจําปี 2563) ซึ่งเดิมกําหนดไว้ คือ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วย
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว
ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม  
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2562
วาระที่ 2  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5  รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") 
ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเริ่มกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น
ประกอบกับที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจํานวนมากที่อาจทําให้เก
ิดการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากกําไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07
บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 147,395,923.08 บาท ซึ่งเสียภาษีเงินในอัตราร้อยละ 20
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกําหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 12 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 19 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ 
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นค
รั้งที่ 26
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้