รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 07:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ครั้งที่ 1/2563
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์          

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันสุดท้ายของการรับหนังสือลงมติคืน           : 31 มี.ค. 2563
ผลการลงมติ                     : อนุมัติตามที่ขอมติ
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1 : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่คัดค้านกองทุนรวมในการดำเนินการการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่า
วาระที่ 2 : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่คัดค้านการผ่อนผันการชำระค่าเช่าค้างชำระ และดอกเบี้ยผิดนัด 
การผ่อนผันการชำระค่าเช่าระหว่างการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่า
ค่าเช่าภายหลังวันที่รับมอบการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่า
และการแก้ไขกำหนดเวลาการชำระค่าเช่าแปรผัน ให้แก่บูเลอวาร์ด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้