รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2563 07:43:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อ KTECH กรณีไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2562
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อ KTECH กรณีไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2562
   
  ตามที่บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH) 
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนยังไม่ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2562
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป
หมายเหตุ ปัจจุบัน KTECH ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2561 และรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6
 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

วันที่ 1 เมษายน 2563
______________________________________________________________________