รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 มี.ค. 2563 17:25:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
WIIK
แหล่งข่าว
WIIK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - วาระที่ 5  พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement)ใหม่จำนวน 140,000,000หุ้น
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 140,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 140,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 140,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 24.25
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 140,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้