รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 มี.ค. 2563 17:06:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)
หลักทรัพย์
NMG
แหล่งข่าว
NMG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record
Date) เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนเทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2562
วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562
วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และเรื่องเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

4.  อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1)  นายมารุต อรรถไกวัลวที      ตำแหน่ง   กรรมการ/ประธานกรรมการ
2)  นายอภิวุฒิ ทองคำ        ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3)  นายสนธิณาณ ชื่นฤทัยในธรรม        ตำแหน่ง   กรรมการ/รองประธานกรรมการ คนที่ 2
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้