รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 มี.ค. 2563 12:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) และยังคงการงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record
Date) เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ 
ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยังคงงดจ่ายเงินปันผลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งนี้ 
เป็นการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เท่านั้น

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ขาดทุนสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัตแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์   ดำรงตำแหน่ง   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  ดำรงตำแหน่ง   กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางวีรวรรณ วรรุตม์  ดำรงตำแหน่ง   กรรมการอิสระ
และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง นายศุทธิชัย บุนนาค 
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายเมธา สุนทรจิตร์ ที่ครบวาระ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้