รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 มี.ค. 2563 12:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
THRE
แหล่งข่าว
THRE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เนื่องจากขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ได้ขยายเป็นวงกว้างและมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษเมื่อวันที่
30 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นควรให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยยกเลิกกำหนดวัน เวลา
วาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record
Date) วันที่ 11 มีนาคม 2563
และมีมติยืนยันงดการจ่ายเงินปันผลตามมติเดิมของที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้