รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 มี.ค. 2563 09:42:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายปันผล
หลักทรัพย์
THRE
แหล่งข่าว
THRE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
พิจารณายกเยิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
โดยมีการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อ เพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อไป
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - การโอนทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม                     : Victor Club ชั้น 8 อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
วาระที่  1  คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2562 เพื่อทราบ
วาระที่  2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562
วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่  4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่  5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่  6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value)
วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่  10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยังคงงดเลิกจ่ายปันผลตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________การลดทุนชำระ                    

สถานะ                       : ยกเลิก

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 0.88
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้