รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 22:04:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
GPSC
แหล่งข่าว
GPSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 ก.พ. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ ชั้น 6 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ
10900
หมายเหตุ                      :
ระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
1)  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2562
2)  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2562
3)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
4)  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
5)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
6)  เรื่องอื่นๆ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เปลี่ยนแปลงเป็นจ่ายปันผลระหว่างกาล

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 27 ก.พ. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 26 ก.พ. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.80
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้