รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 20:37:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 มี.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 01 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 31 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.27
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :

UN/SET/HO/A63/033003
วันที่ 30 มีนาคม 2563
เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. พิจารณาแล้วเห็นว่า
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้
แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้าง ประกอบกับ ได้มีการประกาศให้บังคับใช้
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยห้ามมิให้มีการชุมนุม
หรือทำกิจกรรมในสถานที่แออัด บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน )
จึงมีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในห้วงเวลานี้ อาจฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท ได้รับแจ้งจาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ว่าไม่อนุญาตให้ใช้ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อาคาร อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ในการจัดประชุมตามที่บริษัทได้จองไว้
  ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1.  ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด 
โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันพุธที่ 29 เมษายน
2563 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
รวมทั้งสิทธิของ      ผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
2.  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 
291,874,388.31 บาท คิดเป็นอัตรา 0.27 บาท ต่อหุ้น
โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2563
และให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล
อันสืบเนื่องจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

3.  ให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ คือ
  1. นางสาวกรภัทร์   สุวิวัฒน์ธนชัย
  2. ศ.ดร.ศุภลักษณ์   พินิจภูวดล
  3. นางสาวพิริยา    สุวิวัฒน์ธนชัย
  4. นายเติมพงษ์     เหมาะสุวรรณ
   ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป 
จนกว่าบริษัทจะได้นำเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4.  ให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท คือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 เข้าทำการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1
ปี 2563 ของบริษัทก่อน เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ต้องขออภัยผู้ถือหุ้น 
ในการแจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน โดย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำกัด (มหาชน)  จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างใกล้ชิด
รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้
เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                           
ขอแสดงความนับถือ

                       (นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย)
               กรรมการผู้จัดการ
            บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้