รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 20:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่คณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขเทมเพลต)
หลักทรัพย์
SPVI
แหล่งข่าว
SPVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลแทนการเสนอเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยอ้างอิงวันกำหนดสิทธิ์และวันจ่ายปันผลเดิม
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.พ. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 ก.พ. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลแทนการเสนอเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยอ้างอิงวันกำหนดสิทธิ์และวันจ่ายปันผลเดิม
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้