รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 19:01:00
หัวข้อข่าว
การนำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ (แก้ไขเทมเพลต)
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 30 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 03 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562                
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562
วาระที่ 3
รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562
วาระที่ 4   รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562
วาระที่ 5   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563          
    วาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
1. เนื่องจากเป็นการจัดประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเท่านั้น 
บริษัทจัดการจึงขอนำส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
www.one-asset.com

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านทางอีเมล์ propertyfund@one-asset.com 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แ
ห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ปิดรับข้อซักถาม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้