รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 18:37:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2563 (เพิ่มหมายเหตุ)
หลักทรัพย์
ABPIF
แหล่งข่าว
ABPIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 24 ก.พ. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1. รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญและแนวทางในการจัดการกองทุนรวม ในอนาคต

วาระที่ 2. รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2563

วาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
1.       เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทราบ 
จึงจัดส่งข้อมูลเพื่อรับทราบโดยการส่งไปรษณีย์ถึงผู้ถือหน่วย
และเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเวปไซต์ของบริษัทจัดการ
www.kasikornasset.comแทนการจัดประชุม AGM
2.       ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยนำส่งมาที่ 
Email: KA_Propertyinfra_agm2020@kasikornasset.com ทั้งนี้บริษัทจัดการ
จะสรุปประเด็นสำคัญและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเวปไซต์ของบริษัทจัดการ
www.kasikornasset.com ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้