รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 18:19:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
บริษัทฯ มีความกังวลว่าแม้ว่าบริษัทฯจะจัดเตรียมมาตรการป้องกันไว้อย่างรัดกุมเพียงใด 
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อต่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็เป็นสิ่งที่บริษัทมิอาจละเลยได้ นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
ขอให้งดการจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากไว้ในสถานที่เดียวกัน รวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้มีคำสั่งตามประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) โดยกำหนดให้ปิดสถานที่ตาม "ข้อ
32. สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง
รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน"
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. 
รับทราบการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปร
ะจำปี 2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2563
6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563
8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากการลดทุนจดทะเบียน
10. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 (1)
12. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลานจ์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ 
คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเหตุ                      :
แก้ไขการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยให้คงค่าตอบแทนกรรมการตามเดิม
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
บริษัทฯ จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 27 เมษายน 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามผลการดำเนินงานรายปี ปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ไว้ตามเดิม

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 07 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.045
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 21 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้