รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 17:44:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
หลักทรัพย์
SPCG
แหล่งข่าว
SPCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        โครงการซื้อหุ้นคืน                   

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
บริษัทฯ ขอแจ้งยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ       
จะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนต่อไป

เรื่อง                        : ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 มี.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 14,021,321
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว        : 1.44
วงเงินซื้อหุ้นคืน(ล้านบาท)                : 250.00
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน           : วันที่ 07 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 
2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้