รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 17:05:00
หัวข้อข่าว
เลื่อนวันหยุดประจำปี 2563
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 011/2563
        
30 มีนาคม 2563

เรื่อง  การเลื่อนวันหยุดประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2563 ในวันที่ 13 -
15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศนั้น

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 13 
ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เป็นวันทำการของบริษัท

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป   ขอแสดงความนับถือ
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
      กรรมการ           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้