รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 13:22:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF) (แก้ไขเทมเพส)
หลักทรัพย์
QHPF
แหล่งข่าว
QHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - - รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกองทุน ประจำปี 2562
- รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF)
- รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
- รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : -
หมายเหตุ                      :
- เนื่องจากวาระการประชุมเป็นวาระเพื่อทราบ กองทุนรวมจะส่ง QR Code 
ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวไปพร้อมกับ
รายงานประจำปี 2562 ซึ่งจะนำส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และเปิดให้ Download เอกสารดังกล่าวในวันที่ 27 
เมษายน 2563
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี
- กองทุนรวมจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อสงสัยได้ทาง E-mail : property@lhfund.co.th 
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน
- 12 พฤษภาคม 2563 โดยจะสรุปข้อสงสัย โดยจะสรุปข้อซักถามพร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อ
เผยแพร่ในลำดับต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้