รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 12:57:00
หัวข้อข่าว
การนำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 30 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 22 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 03 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562                
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562
วาระที่ 3
รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562
วาระที่ 4   รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562
วาระที่ 5   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563          
    วาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ วิคเตอร์คลับ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2
 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ                      :
ที่ กอ. 039/2563
            วันที่ 30 มีนาคม 2563
เรื่อง  การนำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563           
            ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ("กองทุนรวม")
ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ
วิคเตอร์คลับ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี
 2563 (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 นั้น
 เนื่องจาก ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทน.23/2563 เรื่อง    
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ.2563
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) ได้กำหนดให้ในกรณีที่การประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ.2563
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเท่านั้น
โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพ
ิ่มเติมจากบริษัทจัดการได้ และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสอบถามข้อมูลใด ๆ
ให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและให้เผยแพร่ข้
อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจัดการขอเรียนว่าการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร์ มีวาระการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทั้งหมด ดังนี้
วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562                  
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562
วาระที่ 3   รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี
2562                      วาระที่ 4   รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี
2562
วาระที่ 5   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563          
    วาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)    


ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยลงทุนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
บริษัทจัดการจึงขอจัดส่งข้อมูลของกองทุนเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนในวันที่  4 มีนาคม 2563 ทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563
และเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562
พร้อมเอกสารประกอบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.one-asset.com
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


      ขอแสดงความนับถือ


  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
 รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้