รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 12:52:00
หัวข้อข่าว
การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
B-WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 30 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - เรื่องที่ 1    รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจำปี 2562
เรื่องที่ 2  รับทราบการจัดการกองทรัสต์ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ในอนาคต
เรื่องที่ 3  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2562
เรื่องที่ 4  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์สำหรับปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เรื่องที่ 5  รับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ประจำปี 2562
เรื่องที่ 6  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีกองทรัสต์          
 ประจำปี 2563
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะได้ร
ับการจัดส่งรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของกองทรัสต์ (Record date)
ในวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ภายในระยะเวลาประมา
ณ
10 วันทำการ (ภายหลังจากวัน Record Date) โดยจะจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ตอบรับ รวมทั้ง 
เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทรัสต์
http://www.bworkreit.com/th/investor-relations/unitholders-information/shareholder-meeting
นอกจากนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้รับรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์ ผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือข้อสงสัยจากผู้จัดการกองทรัสต์
รวมถึงระยะเวลาในการสอบถามดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบพร้อมกับการจัดส่งรายงานข้อมูลและเอกสารปร
ะกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์ต่อไป
ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดส่งและแจ้งช่องทางสื่อสารได้ภายในเดือนเมษายน 2563 นี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้