รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 09:18:00
หัวข้อข่าว
ประกาศหยุดทำการโรงแรมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของวิกฤตโควิด-19
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR) บริษัทย่อยของบริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศได้ประกาศมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของ
โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก
และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเทศโดยจะหยุดทำการชั่วคราวของโรงแรมและรีสอร์ท
ในประเทศไทย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และโรงแรมบางแห่งในสหราชอาณาจักร
สำหรับโรงแรมในสาธารณรัฐฟิจิและสาธารณรัฐมอริเชียส
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการหยุดทำการชั่วคราวตามมาตรการของภาครัฐที่คาดว่าจะมีขึ้น ทั้งนี้
ในช่วงที่โรงแรมหยุดทำการชั่วคราว SHR ยังคงว่าจ้างพนักงานตามอัตรากำลังเดิม
พร้อมทั้งแนะนำให้พักอาศัยอยู่ในบ้านและหลีกเลี่ยงการเดินทางตามคำแนะนำของรัฐบาลในแต่ละประเทศ
สำหรับสถานะทางการเงิน SHR ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารกระแสเงินสด โดยเพิ่มมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อควบคุมการเงินให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันตามความเหมาะสมทั้งในระดับบริษัท และโรงแรม
แต่ละภูมิภาค รวมถึงได้ขอความร่วมมือจากธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจในการลดภาระทางการเงินตามสมควร
 ส่วนแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจทั้งในทรัพย์สินปัจจุบัน (Organic Growth) 
และการซื้อกิจการ (Inorganic Growth) ตามนโยบายระยะยาวที่ตั้งไว้ SHR
อาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และช่วงเวลาในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
โดยยังคงพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงตามสภาวะวิกฤตและแผนจัดการความเสี่ยง
และสภาพคล่องของกระแสเงินสดของกิจการเป็นสำคัญ
การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ SHR เป็นสำคัญ ทั้งนี้
SHR เชื่อมั่นว่าความร่วมมืออย่างดีจากพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และธนาคาร จะทำให้ SHR
ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้