รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 08:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
BKD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
1.อนุมัติการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด 
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และมีความเหมาะสม โดยขอยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2563
ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 7 เมษายน 2563
แต่ยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น  เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามเดิม
คือวันที่ 16 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ การเลื่อนวันประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  รวมทั้ง 
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล
2.   อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 
บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย ทั้งสิ้น 107,621,046.80 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว
จะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทฯ
3.อนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
( Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้
เดิม
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ( Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2563 
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2563
เปลี่ยนแปลงใหม่
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ( Record Date) ในวันที่ 13 เมษายน 2563 
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2563
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้