รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 08:36:00
หัวข้อข่าว
การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 มี.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 04 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงิน 31,419 ล้านบาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 15
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 0.52 และ 0.33 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ
และจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากเงินปันผลรับจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
(ปตท.สผ.) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามวันกำหนดรายชื
่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม คือวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้