รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2563 07:48:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่ 3)
หลักทรัพย์
SMART
แหล่งข่าว
SMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ห้องแสนสุข ชั้น2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19
(COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กรรมการผู้จัดการโดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารขอแจ้งรายละเอียดการจัดประชุมที่มีการขอเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
(1)  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม จากเดิม ห้องบ่อทอง ชั้น 1 เปลี่ยนแปลงเป็น ห้องแสนสุข ชั้น 2 
โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
(2)  ขอยกเลิกรถรับส่งผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งขาไปและขากลับ จากกรุงเทพมหานคร 
ไปยังสถานที่จัดประชุม
ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริหารขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระตามที่แจ้งใ
นหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผ่านการกรอกใบมอบฉันทะแบบ ข.
และโปรดมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมแทนท่านผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 07 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้