รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2563 21:42:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 22 เมษายน 2563
หลักทรัพย์
JUBILE
แหล่งข่าว
JUBILE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับรัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะการรวมกันของคนหมู่มากเพื่อลดกา
รแพร่ระบาด
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร 
กรุงเทพฯ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
บริษัทจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งเมื่อมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 11 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.49
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 21 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จากเดิมที่มีอยู่ 8
ท่าน เป็น 9 ท่าน คือ นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการอิสระ (เข้าใหม่)
เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้