รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2563 20:32:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC)
หลักทรัพย์
LHSC
แหล่งข่าว
LHSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - - รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของกองทรัสต์ประจำปี 2562
- รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์
- รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2562
- รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : -
หมายเหตุ                      :
- เนื่องจากวาระการประชุมเป็นวาระเพื่อทราบ กองทรัสต์จะส่ง QR Code 
ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวไปพร้อมกับ
รายงานประจำปี 2562 ซึ่งจะนำส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และเปิดให้ Download เอกสารดังกล่าวในวันที่ 27 
เมษายน 2563
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี
- กองทรัสต์จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อสงสัยได้ทาง E-mail : property@lhfund.co.th 
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน -
12 พฤษภาคม 2563 โดยจะสรุปข้อสงสัย โดยจะสรุปข้อซักถามพร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อ
เผยแพร่ในลำดับต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้