รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2563 18:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเพิ่มวันหยุดทำการของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ IR006/2020
    27 มีนาคม 2563

เรื่อง  แจ้งเพิ่มวันหยุดทำการของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เพื่อเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งเพิ่มวันหยุดทำการของบริษัทฯ ดังนี้
วันหยุดทำการสำนักงานใหญ่
-  วันหยุดเดิม วันเสาร์ - วันอาทิตย์
-  วันหยุดใหม่ วันพุธ และวันเสาร์ - วันอาทิตย์
วันหยุดทำการศูนย์การะจายสินค้า
-  วันหยุดเดิม วันอาทิตย์
-  วันหยุดใหม่ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ


     (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
             รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้