รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2563 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
GL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าไวรัส 
แต่ยังงดจ่ายปันผลตามมติประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2563
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง เมจิก 2 ชั้น 2
 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าไวรัส 
แต่ยังงดจ่ายปันผลตามมติประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2563

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้