รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2563 20:35:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลาจน์ ชั้น 15 อาคารสิงห์
คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
และได้แจ้งระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ 
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี 2662 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ www.singhaestate.co.th เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม 2563 เป็นต้นไป    
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้