รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2563 20:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
CENTEL
แหล่งข่าว
CENTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ("COVID-19") 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังคงมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง
และมีการกระจายในวงกว้าง
ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่
มาก ซึ่งรวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ดังนั้นเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ทีมงานทุกฝ่าย
รวมถึงลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคไปยังบุคคลจำนวนมาก บริษัทฯ จึงขอให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ที่กำหนดไว้วันที่ 23 เมษายน 2563
จึงทำให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2563
ต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด
ทั้งนี้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 
2562 คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้อง Lotus Suites 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลเวิลด์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ("COVID-19") 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังคงมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง
และมีการกระจายในวงกว้าง
ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่
มาก ซึ่งรวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ดังนั้นเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ทีมงานทุกฝ่าย
รวมถึงลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคไปยังบุคคลจำนวนมาก บริษัทฯ จึงขอให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ที่กำหนดไว้วันที่ 23 เมษายน 2563
จึงทำให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2563
ต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด
ทั้งนี้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 
2562 คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 30 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.55
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 15 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้