รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2563 17:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
KWG
แหล่งข่าว
KWG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ                      :
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย
กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้งดการจัดกิจกรรมอันมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนหมู่มาก
หรือการชุมนุมของประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด
และลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่กระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย
บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุนี้บริษัทจึงขอเลื่อนการประช
ุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 
น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ห้องแกรนด์ อเทลิเย่ ชั้น 4 แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพมหานคร
ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะผ่านพ้นไป
แต่ยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ตามเดิมคือวันที่ 11 มีนาคม 256
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ยังคงงดจ่ายปันผล ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยการแจ้งครั้งนี้เป็นการเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และการยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ เท่านั้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้