รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2563 17:38:00
หัวข้อข่าว
แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
MFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ
ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว
จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้
พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้
เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
กรุณาสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดการประชุม
อนึ่ง บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
http://www.mfcfund.com นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-649-2131-7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้