รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2563 17:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
หลักทรัพย์
KWG
แหล่งข่าว
KWG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย
กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้งดการจัดกิจกรรมอันมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนหมู่มาก
หรือการชุมนุมของประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด
และลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่กระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย
บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงขอเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00
น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ห้องแกรนด์ อเทลิเย่ ชั้น 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะผ่านพ้นไป
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ห้องแกรนด์ อเทลิเย่ 
ชั้น 4, เลขที 40/5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากการเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,714,285,714
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,714,285,714
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,714,285,714
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 07 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 10 เม.ย. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 09 เม.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,714,285,714  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 0.7683 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขาย
ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ได้แก่วันที่ 10 มีนาคม
2563 - 30 มีนาคม 2563) ทั้งนี้ราคาเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่า 0.70 บาทต่อหุ้น
("ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") โดยบริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน และอัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (เดิม : ใหม่)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1
เมษายน 2563 ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (การจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ)
ทั้งนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
หมายเหตุ                      :
ยังคงงดจ่ายปันผล ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยการแจ้งครั้งนี้เป็นการเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และการยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ เท่านั้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้