รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2563 13:26:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
ROJNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทว่า
ตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ของนายดิเรก
วินิชบุตร (กรรมการบริษัท) ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนร้อยละ 7.0473
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัท เป็นผลให้กลุ่มของนายดิเรก วินิชบุตร
ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 16.2073
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัท

  บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว 
ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการ ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้